const app = new Vue({ el: '#app', data: { isVisible: false, isFullScreen: false, isClose: false, isCommentOutline:true, comments: [], operator:'', commentBox: '', channelKey:'', isCookie:false, isRate:false, sid:4, initiateImHere:false, url:'https://elearnpars.net', defaultCustomerTimeOut:1000*8*60, funcChange:function(){}, operator_name:'پشتیبان آنلاین', operator_avatar:'https://elearnpars.net/img/operator.png' }, created(){ }, async mounted() { await this.makeVisible(); await this.checkCookie(); await this.checkMinimize(); await this.listen(); await this.getComments(); }, methods: { makeVisible(){ setTimeout(() =>{ this.isVisible=true; }, 10000); }, generateUuid(){ this.channelKey= "channel_"+Math.round((new Date()).getTime() / 1000)+Math.random().toString(36).replace(/[^a-z]+/g, '').substr(0, 5) }, sayHi(){ axios.post(this.url+'/hi', { channel:this.channelKey,sid:this.sid }) }, ImHere(channel){ setInterval(()=>{ axios.post(this.url+'/imHere', { channel:channel }) },30000) }, getComments() { axios.post(this.url+'/get', { channel:this.channelKey }) .then((response) => { if(response.data.length>0){ this.comments = response.data; this.showFab(); this.ImHere(this.channelKey,this.operator) // inja mitooni operator set koni chon hamchenan operator no hast. ye request bezan bbin chie } this.scrollToEnd(); }) .catch((error) => { console.log(error); }) }, postComment() { this.setTimer(this.channelKey,this.operator,this.defaultCustomerTimeOut); if(!this.initiateImHere){ this.initiateImHere=true; this.ImHere(this.channelKey,this.operator); } let commentBox2=this.commentBox; this.commentBox = ''; axios.post(this.url+'/sendTest', { channel:this.channelKey,message:commentBox2,operator:this.operator,sid:this.sid,operator_name:this.operator_name,url:window.location.href }) .then((response) => { if(response.data.data==='no'){ alert(response.data.text) } this.commentBox = ''; }) .catch((error) => { console.log(error); }) }, rate(rate) { axios.post(this.url+'/rate', { channel:this.channelKey,rate:rate }) .then((response) => { this.isRate=true; }) .catch((error) => { console.log(error); }) }, showFab(){ this.isVisible=!this.isVisible; if(this.isVisible){ this.scrollToEnd(); this.$cookies.set("isMinimize",'no',"30d"); } }, minimize(){ this.isVisible=false; this.$cookies.set("isMinimize",'yes',"30d"); }, showFullScreen(){ this.isFullScreen=!this.isFullScreen; }, checkMinimize(){ if($cookies.isKey('isMinimize')){ if($cookies.get('isMinimize')==='yes'){ this.isVisible=false; }else{ this.isVisible=true; } } }, checkCookie(){ if($cookies.isKey('channelKey')){ this.isCookie=true; this.channelKey=$cookies.get('channelKey'); }else{ this.setCookie(); } }, setCookie(){ this.generateUuid(); this.$cookies.set("channelKey",this.channelKey,"30d"); this.isCookie=true }, playNotification(){ var audio = new Audio(this.url+'/audio/notification.mp3'); audio.play(); }, playWelcome(){ var audio = new Audio(this.url+'/audio/welcome.mp3'); audio.play(); }, scrollToEnd() { var container = this.$el.querySelector("#chat_converse"); container.scrollTop = container.scrollHeight; }, listen() { this.listenForSetOperator(); Echo.channel(this.channelKey) .listen('.Welcome', (response) => { this.comments.push(response); this.operator='yes'; if(response.from_who==='operator'){ this.operator_name=response.user_name; this.operator_avatar=this.url+'/img/'+response.avatar; } if(!this.initiateImHere){ this.ImHere(this.channelKey,this.operator); } this.playNotification(); this.isVisible=true; this.scrollToEnd(); if(response.from_who==='operator'){ clearTimeout(this.funcChange); } },this.funcChange) }, listenForSetOperator() { Echo.channel('setOperator') .listen('.Welcome', (response) => { this.operator_name=response.user_name; this.operator_avatar=this.url+'/img/'+response.avatar; }) }, changeOperator(channel){ // axios.post(this.url+'/change', { // channel:channel,sid:this.sid // }) // .then((response) => { // if(response.data.data==='no'){ // alert(response.data.text) // } // this.commentBox = ''; // clearTimeout(this.funcChange); // // this.timeOut = this.setTimer(this.channelKey,this.operator,this.defaultCustomerTimeOut); // }) // .catch((error) => { // console.log(error); // }) }, setTimer(channel,operator_id,time){ this.funcChange= setTimeout(() =>{ this.changeOperator(channel,operator_id); }, time,channel); } } })

تاریخچه زبان ایتالیایی

تاریخچه زبان ایتالیایی

تاریخچه زبان ایتالیایی به قرون وسطی برمیگردد. در آن زمان، علی رغم بیسواد بودن تعداد زیادی از افراد، زبان اصلی و رایج بین افراد لاتین بوده و فقط ساکنان جزیره پنسیلوانیا از زبان ایتالیایی استفاده میکردند. قابل ذکر است که زبان ایتالیایی استانداردی که برای نوشتن شعرهای عاشقانه استفاده میشده، اولین مرتبه در آثار نویسندگان توسکان در قرن 12 میلادی مشاهده شد و همچنین، گرامر و کلماتی که در قرن 13 میلادی در فلورانس استفاده شده نیز تغییر نکرده بودند.
علاوه بر این، زبان ایتالیایی، زبان رسمی ایتالیا، سوئیس، واتیکان و سان مارینو بوده و نزدیکترین زبان به زبان لاتین عامیانه زبان های عاشقانه محسوب میشود. همچنین ، این زبان، به طور رسمی در کشورهای آلبانی ، مونوکو و مالتا صحبت شده و در بخش های مختلف مناطقی مانند آفریقای شرقی و شمالی نقش مهمی دارد و به طور گسترده در آمریکا و استرالیا نیز مورد استفاده بوده است.
اهمیت زبان ایتالیایی از این جهت است که، زبان اصلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا بوده و یکی از زبان هایی است که در شورای اروپا کارایی فراوانی دارد. علاوه بر این، تقریبا 13 درصد از قاره اروپا به این زبان سخن گفته و به نوعی دومین زبان اتحادیه اروپا به حساب می آید. از جمله دیگر کارایی های زبان ایتالیایی، استفاده در سلسله مراتب کاتولیک رم و ارتش و نظام است.

گرامر زبان ایتالیایی

گرامر زبان ایتالیایی، دارای قواعد خاصی است که گویای ویژگی های زبان ایتالیایی است. اجزاء مختلف زبان ایتالیایی در گروه های حرف تعریف، صفت، حرف ربط، ضمیر، اسم، حرف اضافه، فعل، قید و حرف ندا طبقه بندی میشوند. یکی از بخش های این زبان حرف تعریف است که غالبا، قبل از اسم آمده و با استفاده از آن میتوان، ژانر و مفرد و جمع بودن کلمه را به منظور تشخیص بی قاعده بودن آن، شناسایی کرد. علاوه بر این، میتوان از حرف تعریف برای تعریف مذکر و مونث و مفرد و جمع بودن استفاده کرد.
نکته مهم دیگر در گرامر زبان ایتالیایی این است که، میتوان با تغییر انتهای فعل، جمع و مفرد بودن فعل را تغییر داد. علاوه بر این، گرامر این زبان این قابلیت را دارد که برای افعال حال ساده از فرم استمراری استفاده کرده و افعال حرکتی نیز به زمان گذشته نوشته میشود. همچنین، در زبان ایتالیایی میتوان با تغییر تن صدا، سوال پرسید.
با توجه به اینکه، زبان ایتالیایی نیز ظرایف خاص خود را دارد بنابراین باید بتوانیم شیوه هایی را برای آموزش زبان ایتالیایی جستجو کنیم که در درجه اول برای خودمان کارایی داشته باشند. ما باید در جملاتمان از افعال مودال (modal) کمک گرفته، جملات ساخته شده را تمرین کرده و کاربرد هر کدام را در جمله یاد بگیریم.

تاریخچه زبان ایتالیایی
تاریخچه زبان ایتالیایی

آموزش زبان ایتالیایی

زبان ایتالیایی، از جمله زبان هایی است که مخصوصا در تجارت کارایی زیادی داشته و میتواند به تجار کمک کند تا مقصود خود را به وضوح بیان کرده و خدمات خود را به موقع و به بهترین نحو ارایه دهند. به این منظور، افراد میتوانند در دوره های آموزش زبان ایتالیایی شرکت و هر چهار مهارت خود را تقویت کرده و سپس، با توجه به شغل و یا فعالیت مورد نظر خود، اصطلاحات رایج آن حیطه را آموخته و با دیگران نیز تمرین کنند تا از کارایی صحیح آنها اطمینان حاصل کنند.
علاوه بر این، افراد علاقمند میتوانند از روش های زیر برای آموزش زبان ایتالیایی استفاده کنند :

 • خواندن متون ساده و گاهی مرتبط با حوزه شغلی برای آشنایی با اصطلاحات شغلی
 • صحبت کردن با افرادی که زبان مادری شان ایتالیایی است
 • استفاده از چارت های گرامری و ساخت جملات متفاوت طبق آن
 • امتحان کردن میزان تسط بر زبان ایتالیایی از طریق ارزیابی مهارت ها در موسسات معتبر و یا به کمک افراد آگاه
 • استفاده از فیلم های عمومی و تخصصی و پادکست ها برای تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری

الفبای زبان ایتالیایی

الفبای زبان ایتالیایی، دارای 16 حرف بیصدا و 5 حرف صدادار است اما پنج حرف j, k, w,x کارایی زیادی نداشته و بیشتر برای نوشتن اسامی خارجی و کلمات وام گرفته شده به کار میرود. علاوه بر این، گاهی به منظور تعدیل حروف صدادار، از گویش های مختلف استفاده میشود. قابل ذکر است که حروف صدادار زبان ایتالیایی شامل a,e,i, o, u هستند که از میان آنهاa فقط یک صدا دارد اما دیگر حروف، دارای دو صدا هستند. علاوه بر این، هنگامی که e , i قبل از حروف c , g قرار گیرند، تلفظ شان متفاوت خواهد بود.
علاه براین، الفبای زبان ایتالیایی و البته خود زبان ایتالیایی، از الفبای لاتین مشتق شده و در مقایسه با هر زبانی که امروزه صحبت میشود ، به زبان لاتین نزدیکتر و شبیه تر است. نکته جالب در آموزش زبان ایتالیایی این است ، که این زبان یک زبان آوایی محسوب شده و کلمات دقیقا همانطور که نوشته شدند، تلفظ میشوند. در نتیجه، یادگیری این زبان تا حد زیای ساده و راحت است .
همچنین، یادگیری زبان ایتالیایی از طریق گوش دادن چندان موثر و مفید نبوده و افراد علاقمند به این زبان باید آن را به صورت عملی و با صحبت کردن بیاموزند. نکته دیگر اینکه، این زبان از نظر تلفظ، شباهت کمی به زبان انگلیسی داشته و در صورتی که دو حرف مشابه کنار هم قرار گیرند، در تلفظ نیز تغییراتی ایجاد میشود.
علاوه بر این، وجود استرس در بخش های اولیه و یا ثانویه یک کلمه ایتالیایی نیز به این معنی است که تلفظ این کلمه با دیگر کلمات تفاوت دارد و البته به همین دلیل، گاهی زبان ایتالیایی دشوار به نظر میرسد. در حالی که، گرامر این زبان در مقایسه با زبان انگلیسی بسیار ساده تر بود و به راحتی میتوان آنرا فرا گرفت.

تاریخچه زبان ایتالیایی
تاریخچه زبان ایتالیایی

دلایل یادگیری زبان ایتالیایی

هر زبانی در نوع خود بینظیر و متفاوت بوده و حداقل مزیت یادگیری هر زبانی این است که زبان دیگری یاد گرفته و با فرهنگ یک ملت متفاوت آشنا شده ایم. با این حال، اگر دلایل یادگیری زبان ایتالیایی را بدانیم، آنرا با اشتیاق بیشتری فرا میگیریم. این دلایل میتوان شامل موارد زیر باشند:

 • یادگیری این زبان به تقویت و افزایش مهارتهای تحلیلی و فکری کمک میکند .
 • کشور ایتالیا، خواستگاه انواع غذاهاست و با یادگیری این زبان، با انواع دستورات غذایی آشنا میشویم.
 • با استفاده از زبان ایتالیایی میتوان به تاریخ و فرهنگ و فلسفه غنی این کشور دست پیدا کرد.
 • اقتصاد کشور ایتالیا رو به رشد بوده و میتوان با استفاده از این زبان، به تجارت با این کشور پرداخت.
 • کشور ایتالیا، خاستگاه مد و برندهای معتبری مانند ورساچی، گوچی، آرمانی و بنتون و…. است و با یادگیری این زبان میتوان، هر چه بیشتر با اصول مد در جهان و برندهای جهانی و مهم آشنا شد.
 • آموزش زبان ایتالیایی به فهم موسیقی های ناب این کشور کمک میکند.

مطمئنا همه ما دنبال روش های ساده و در عین حال اصولی برای یادگیری زبان هستیم. سایت من و زبان یک سایت آموزش زبان است که با ارائه دوره های کامل و مفید امکان یادگیری زبان ایتالیایی و بسیاری زبان های دیگر را در اختیار ما قرار می دهد.

عضویت و ثبت نام در سامانه

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید

 • سارا

  مقاله خیلی جالبی بود. ممنون از سایت خوبتون و مقاله های خوب. یادمه جایی خونده بودم ریشه این زبان به زبان لاتین و قرن ۱۳ میلادی برمیگرده. درسته؟

  پاسخ
  • مدیر

   درود بر شما . برای پاسخ به این سوال میتونید مقالات مربوط به این زبان رو مطالعه کنید.

   پاسخ