مونث و مذکر در ایتالیا

مونث و مذکر در ایتالیا

مونث و مذکر در ایتالیا | ملیت های مونث و مذکر در زبان ایتالیایی
زمانی که بخواهیم به زبان ایتالیایی به جنسیت افراد اشاره کنیم باید از ساختار خاصی استفاده کنیم.

در زبان ایتالیایی برای اکثر ملیت ها برای اسم مذکر از حرف o و برای مؤنث از حرف a استفاده می کنیم.

?Io sono brasiliano . E tu

من برزیلی هستم توچی ؟

brasiliano/ brasiliana
Americano/ Americana
Argentino / Argentina
Io sono Camila e sono argentina

آموزش زبان ایتالیایی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید