زبان چینی

زبان و فرهنگ چینی
زبان و فرهنگ چینی

زبان و فرهنگ چینی

زبان چینی

پرگویش ترین زبان در جهان با نزدیک به ۱.۲ میلیارد گویشور، زبان چینی ماندارین است، و تعداد کاربران […]