از قیمت گوشت خبر دارید

از قیمت گوشت خبر دارید

از قیمت گوشت خبر دارید | هر بار که به فروشگاه می رید، متوجه می شید که قیمت کالاهای مختلف چقدره؟ تخفیف داره یا نداره؟ چه موقع باید یه جنس رو بخرید و …
توی فیلم ایتالیایی امروز دیالوگ هایی در این مورد گفته می شه که می تونه به یادگیری زبان ایتالیایی تون کمک کنه.
اسم فیلم هست: Ciao Marziano
عبارت های انتخابی:
un macellaio ha ridotto del 200 per cento il prezzo delle bistecche (قصاب قیمت استیک و دویست درصد کاهش داده)
agli acquirenti viene consegnata la carne insieme a un tangibile segno del nuovo corso
(گوشت با نشانه های دقیق به خریداران ارسال می شود)
grazie (ممنون)
prego (خواهش می کنم)

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید