عذر خواهی به زبون چینی رو بلدین

عذر خواهی به زبون چینی رو بلدین

یه سری از کلمات هستن که وقتی اشتباهی می کنیم، گفتنشون نشون دهنده ادب ماست و باعث میشه بقیه بفهمن که ما از اشتباهمون پشیمون هستیم. امروز توی زبون چینی کلمه هایی رو برای عذر خواهی یاد می گیریم.

bú yòng xiè 不⽤谢 ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ
duì bu qǐ 对不起 ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ
不好意思!我没听清楚。 bù hǎo yì sī! wǒ méi tīng qīng chǔ
ﻣﻌﺬرت ﻣﯿﺨﻮام ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪم

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید