تفاوت بین many و much

تفاوت بین many و much

تفاوت بین many و much | توی زبان انگلیسی برای اسامی قابل شمارش از many و برای اسامی غیر قابل شمارش از much استفاده می کنیم.

اگر می خواید بیشتر درباره این دو کلمه بدونید، کلیپ امروز رو حتما ببینید.

much برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده می شه مثل:
I dont have much coffee.
من قهوه زیادی ندارم.

many برای اسامی قابل شمارش استفاده می شه مثل:
I dont have many friends.
من دوستای زیادی ندارم.

آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید