عمومی

چهارچوب CEFR چیست؟
CEFR چیست؟

CEFR چیست؟

عمومی

CEFR مخفف عبارت (Common European Framework of Reference for Languages) است و به معنی چارچوب کلی اروپایی مرجع […]